Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.kwantowyskok.pl

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.kwantowyskok.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa, obowiązki Serwisu Internetowego i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia Klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

§2 PODMIOT PROWADZĄCY

Serwis Internetowy www.kwantowyskok.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Noworolską posiadającą działalność gospodarczą pod nazwą Kwantowy Skok, ul. Biały Kamień 8b/3, 02-593 Warszawa, NIP: 7352689984, REGON: 520200423 , adres e-mail: kontakt@kwantowyskok.pl, zwaną dalej Usługodawcą.

§3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1. Serwis Internetowy prowadzi sprzedaż Usług (zwanych dalej Usługą) z zakresu kursów online (usługa świadczona drogą elektroniczną), medytacji (usługa świadczona drogą elektroniczną), szkoleń i konsultacji indywidualnych pod adresem www.kwantowyskok.pl.
 2. Konsultacje indywidualne i szkolenia podlegają odrębnemu regulaminowi.
 3. Dostęp do treści dotyczących Kursów i Medytacji może być ograniczony czasowo. Długość dostępu do danej Usługi zawarty jest w jej opisie. Czas trwania kursów oraz medytacji jest określony w opisie danej Usługi. Klient może odtwarzać dany Kurs lub Medytację wielokrotnie w czasie określonym w danej Usłudze.
 4. Wszelkie materiały i utwory oferowane w ramach Usług chronione są prawem autorskim i należą do Usługodawcy.
 5. Zabrania się rozpowszechniania treści objętych prawem autorskim należącym do Usługodawcy.

§4 KUPUJĄCY

Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej (zwana dalej Klientem).

§5 POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, treści, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer Edge lub Chrome 70 lub FireFox 60 lub Opera 55 lub Safari 5.1 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 5 mbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, strony internetowej lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.
 7. Klient ma możliwość zapisania się do Newslettera poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newslettera.
 8. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera odbywa się poprzez użycia przycisku służącego do rezygnacji uznajdującego się w wiadomościach przesyłanych w ramach Newslettera. Klient ma także możliwość w każdej chwili poinformować Usługodawcę o chęci rezygnacji, rezygnacja w każdym przypadku zostaje uwzględniona niezwłocznie.

§6 ZAMÓWIENIE

 1. Znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego informacje o Usłudze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Usług na ściśle określonych warunkach.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego do Usługodawcy oferty kupna zamawianych przedmiotów.
 3. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Usługę, którą jest zainteresowany. Dodanie Usługi do zamówienia następuje przez wybór opcji „Zamów” prezentowanej na stronie Serwisu Internetowego. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży i sposobie realizacji usług odpłatnych.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Usługodawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia Usługi wraz z danymi dostępu do zamówionych Usług.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Usług będących przedmiotem zamówienia.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowych promocji i wyprzedaży oraz zmiany cen Kursów, Medytacji, Szkoleń i Sesji Indywidualnych, o czym informuje na stronie Serwisu, bez uszczerbku dla praw nabytych już przez Klienta.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny na stronach Serwisu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki, jak cła i podatki).
 2. Podane ceny Usług nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wartości zamówienia oraz sposobu jego realizacji, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 3. 3. Zapłata za Usługę uiszczana jest z góry za pomocą serwisu tPay, Stripe, PayU lub PayPal.
 4. 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu, transakcja zostaje anulowana, a umowa sprzedaży bezskuteczna.

§8 DOSTAWA

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Usługę będącą przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 2. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu odnotowania przez system wpłaty. W przypadku produktów elektronicznych (e-book, audiobook, kurs), Usługa wysyłana jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty przez system.
 3. Zamówione Usługi są dostarczane na adres elektroniczny Klienta.
 4. Usługodawca informuje Klienta o dostarczeniu Usługi za pomocą wiadomości wysłanej na elektroniczną skrzynkę pocztową.
 5. Sesje indywidualne są realizowane po uzgodnieniu terminu i odbywają się za pośrednictwem Skype, ClickMeeting bądź telefonicznie.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu produktu stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta – z informacją o chęci odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku treści cyfrowych (e-booki, audiobooki i inne pliki w formacie PDF lub MP3), które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

§10 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Usługą lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres elektroniczny Usługodawcy: kontakt@kwantowyskok.pl
 2. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Usługi lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Kwantowy Skok, ul. Biały Kamień 8b/3, 02-593 Warszawa
 2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi dokonanie zakupów przez Klienta. Realizując zamówienie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta – w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Usługodawcę zamówienia. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

§12 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
 2. 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  a) administratorem danych osobowych Klienta jest Kwantowy Skok, ul. Biały Kamień 8b/3, 02-593 Warszawa;
  b) dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji transakcji zakupu;
  c) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  d) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
Scroll to Top